(CATO VOM FASSANENGRUND & JOELLE VOM STAPELBROEK)

datum narození: 8.4.2010

majitel: Zbigniew Skowronski – Polsko

PEDIGREE